تماس با ما

کیلومتر ۳۰ خلیج فارس (تهران – قم)- ضلع جنوبی بلوار اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) – روبروی ترمینال مسافربری

تلفن : ۵۵۶۷۷۹۰۰ (۰۲۱)

تلفن : ۵۵۶۷۷۹۴۵ (۰۲۱)

هتل بین المللی نووتل

کیلومتر ۳۰ خلیج فارس (تهران – قم)
ضلع جنوبی بلوار اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
روبروی ترمینال مسافربری

تلفن : ۵۵۶۷۷۹۰۰ (۰۲۱)

تلفن : ۵۵۶۷۷۹۴۵ (۰۲۱)